مسئولیتها و سوابق دکتر قاسمی فلاورجانی

 • رییس بخش چشم بیمارستان رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • معاون اجرایی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات چشم ایران
 • سردبیر مجله علمی انجمن چشم پزشکی ایران (Journal of Current Ophthalmology)
 • عضو هیات بورد تخصصی و تحصیلات تکمیلی چشم پزشکی
 • عضو شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • سرپرست دفتر آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو هیات تحریریه مجله چشم پزشکی خاورمیانه و آفریقا (MEAJO)
 • عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات چشم پزشکی و بینایی (JOVR)
 • عضو کمیته بین الملل انجمن چشم پزشکی ایران
 • عضو هیات علمی کنگره سالانه چشم پزشکی ایران
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم ایران
 • داور علمی مجلات دهها مجله چشم پزشکی بین المللی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه
 • مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

افتخارات دکتر قاسمی فلاورجانی

 • محقق برگزیده جشنواره بین المللی تحقیقاتی رازی
 • محقق جوان برگزیده جشنواره پزشکی ابن سینا
 • محقق جوان برگزیده جشنواره چشم پزشکی شمس
 • برگزیده بهترین مقاله مروری چشم پزشکی جشنواره چشم پزشکی شمس
 • محقق برگزیده دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • محقق برگزیده بیمارستان رسول اکرم (ص)
 • رتبه برتر بورد تخصصی چشم پزشکی